آموزش نرم افزارهای مهندسی مکانیک و کنترل

آموزش های ارائه شده توسط محسن رضایی (دکتری مکانیک، مشاورصنعتی و طراح ماشین آلات، مکانیزم ها و سازهای مکانیکی)

هوافضا

در این قسمت کتابهای مهندسی مکانیک در زمینه گرایش هوافضا است معرفی می گردد