آموزش نرم افزارهای مهندسی مکانیک و کنترل

آموزش های ارائه شده توسط محسن رضایی (دکتری مکانیک، مشاورصنعتی و طراح ماشین آلات، مکانیزم ها و سازهای مکانیکی)

عمومی و پایه

کتابهای عمومی مهندسی مکانیک که معمولا در مقطع کارشناسی و به عنوان دروس پایه مطالعه می شود.