Solidworks تحولی در صنعت

Solidworks تحولی در صنعت

brand
Solidworks تحولی در صنعت

نرم افزار Solidworks

 Solidworks تحولی در صنعت مدلسازی و نقشه کشی : نرم افزار Solidworks یک نرم افزار قدرتمند در زمینه ی طراحی وخصوصا طراحی سه بعدی است. در این نرم افزار بخش های مجزایی برای مدل سازی وعملیات ورق کاری وجوش کاری وریخته گری وقالب سازی وهم چنین تحلیل تنش و مدلسازی رفتار ومقاومت قطعه تحت بار گذاری های گوناگون وجود دارد.ویژگی برجسته ی این نرم افزار در مقایسه با نرم افزار های مشابه برخورداری از محیط ساده وآسان میباشد. علی رغم سادگی وسهولت کاربرد این نرم افزار دارای توانای چشم